Kikönnyítette a Kormány a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatási feltételeit!


A 141/2020 (IV.21.) Kormányrendelet jelentősen kikönnyítette a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának egyes feltételeit. Ezek a módosítások álláspontom szerint túl azon, hogy ésszerűbb feltételeket fogalmaznak meg, szélesebb körben teszik lehetővé a támogatások igénybevételét.


Főbb pontokba szedtem a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 105/2020 (IV.10.) Kormányrendelet módosításait, melyek 2020 április 29 napjával lépnek hatályba!

 •          a csökkentett munkaidős foglalkoztatás új „mértéke”: veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti 25%-át elérő,de a 85%-át meg nem haladó részmunkaidő;
 •           létszámtartási kötelezettség új meghatározása: a munkaadó kötelezettsége a munkaadóval együttes kérelmet benyújtó munkavállaló munkaviszonyának fenntartására (erre is tekintettel hatályát vesztették azok a rendelkezések, amelyek szerint a létszámtartási kötelezettség teljes állományra volt irányadó)
 •          a támogatással érintett munkavállaló foglalkoztatható távmunka és otthoni munkavégzés keretében is!
 •           munkaerő kölcsönzésre is nyújtható támogatás
 •           a támogatás ideje alatt csak a támogatott munkavállaló tekintetében nem rendelhető el rendkívüli munkaidő ,
 •    a támogatás alapja a korábbi távolléti díj helyett: alapbér, amelynek meghatározása: „a kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér, melynek részeként figyelembe kell venni a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a  felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendeletben meghatározott, veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti felszolgálási díjat is;” ⇒ ahol eddig a 105/2020 (IV.11.) Kormányrendelet távolléti díjat említett, ott most az alapbért kell figyelembe venni.
 •           támogatás igénybevételét kizáró „munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzési célú támogatásban való részesülés” helyett a K+F munkavállaló utáni támogatásban részesülés mellett csak az uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban való részesülés a kizáró feltétel.
 •  támogatás mértéke egységesen: az alapbér általános szabályok szerint megállapított személyijövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének 70%-a ⇒ A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető alapbér  adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét. 
 • egyéni fejlesztési időben való megállapodás vállalása, mint támogatási előfeltétel csak akkor kötelező, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja; ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg, a munkavállaló és a munkaadó az egyéni fejlesztési időben állapodhatnak meg (utóbbit az új 4§ (1a) bek. rögzíti)

Az egyéni fejlesztési időt érinti még az a módosítás, mely szerint az egyéni fejlesztési időre megállapodást kötő munkavállaló a „fejlesztés érdekében” a támogatás időtartama alatt vagy azt követő két éven belül mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő 30%-ának megfelelő mértékben való munkavégzési kötelezettsége alóli.
 •    A munkaadói vállalás pár eleme is módosult:
  • A munkaadó a támogatás igénybevételekor továbbá vállalja, hogy. a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt az új 4§ (1a) bekezdésben foglalt esetet kivéveeléri a munkavállaló alapbérét;
  •   egyéni fejlesztési időre való munkabér fizetési kötelezettség vállalása csak akkor feltétel, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja.
 • nem kell a munkaadónak visszafizetnie a támogatást, akkor sem, ha a támogatott munkavállaló munkaviszonya munkáltató általi azonnali hatályú felmondással kerül megszüntetésre
 • pontosításra került, hogy a 105/2020 (IV.11.) Kormányrendelet 5§ (1) bek. ba) és bb) feltételeknek együttesen kell fennállniuk ahhoz, hogy a támogatás nyújtható legyen. (mondjuk logikus)
 • kiegészítésre került a kérelem benyújtásának feltétele ( azonos telephelyen több munkavállaló, egy munkavállalót csak egy telephelyen, stb): Ugyanazon telephely tekintetében egy időben benyújtott kérelmekre megállapított támogatás ugyanazon időszakra szólhat.
 • Ha kérelembenyújtását megelőzően a munkaszerződés még nem került módosításra, a Kormányhivatal támogatás tárgyában történt határozathozatalának napján, Kormányrendelet alapján, a kérelemben foglaltak szerint módosul a munkaszerződés a támogatás időtartamára a csökkentett munkaidő és egyéni fejlesztési idő tekintetében. (tehát ezen esetekben maga a rendelet „módosítja a munkaszerződést”, ha a Kormányhivatal a kérelemnek helyt ad.)
 •  141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. kihirdetésének napján, valamint a Módr. hatálybalépése előtt folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a korábban benyújtott kérelmek ügyintézési határideje a  Módr. hatálybalépésének napjával újrakezdődik
 • a kérelem nyújtásának már nem feltétele, hogy a munkaadó a kérelemben bemutassa
  •  a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését, és
  •  hogy azzal összefüggésben munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette, valamint
  •  hogy a munkaidő keret lejárt vagy lezárásra került.
 • támogatási kérelemhez nem kell csatolni a csökkentett munkaidős foglalkoztatás tárgyában megkötött megállapodást.