A határidő és a határnap... mikor van az akkor és meddig van az addig

„Hétfőn vettem át egy levelet az X hatóságtól. Azt írja, van Y napom fellebbezni/megtenni valamit/befizetni. A határidő most akkor mikor is jár le?!”
Hol találkozhatunk a kérdéssel? Elsősorban hatósági/bírósági „eljárások” során, de szerződésekben is.
Miért van jelentősége? Mert a határidő, vagy határnap elmulasztása jogkövetkezményekkel jár(hat).
Kezdjük a kályhánál, a két alapvető fogalom megkülönböztetésével. Határidő és határnap….

A Határidő nem más, mint annak az időtartamnak az utolsó napja, ami időtartam alatt én megtehetem azt, amire engem felszólítottak, köteleztek, vagy amit vállaltam. A rendelkezésemre álló idő a határidő utolsó napján jár le.
Különbséget kell tenni atekintetben, hogy eljárásjogi vagy anyagijogi határidőről beszélünk:
-        Eljárásjogban a határidő utolsó napján még lehetőségem van pl. az iratot/beadványt postára adni, míg
-        Anyagi jogi határidő vonatkozásában ez a szabály már nem alkalmazható. Anyagi jogi határidő esetén a teljesítésnek a határidő utolsó napján meg kell történnie, tehát a küldeménynek meg kell érkeznie. (Érdekesség, hogy bár a keresetlevél egy peres eljárás megindítását célozza, mégis a benyújtására irányadó határidő anyagi jogi, ami azt jelenti, hogy a határidő utolsó napján annak be kell érkeznie a bíróságra.. méghozzá hivatali időben!)

Magánjog körében utóbbira gyakorlati példa lehet az új Ptk. átutalással teljesítendő pénzfizetési kötelezettség új szabálya, mely főszabályként kimondja: „…abban az időpontban válik teljesítetté, amikor azt a pénzt a jogosult fizetési számláján a jogosult számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia.” /Ptk. 6: 42.§ (2) bek./ Tehát az utalást indító félnek időben kell gondoskodnia az utalás indításáról (pl. a határidő utolsó napján este 22:00 órakor adott utalási megbízás a legritkább esetben fog azonos napon jóváíródni a jogosult, azaz a fogadó fél számláján!) …. Kis kitérő:  Az új Ptk-ban azonban az a zseniális, hogy azoktól a rendelkezésektől, melyektől való eltérést a Ptk. nem tiltja, és az eltérésre irányadó egyéb „feltételek” is azt megengedik, el lehet térni. Tehát például átutalással történő fizetés esetén a felek a szerződésben megállapodhatnak úgy is, hogy a fizetési határidő megtartásának minősül, amennyiben a kötelezett (akinek az utalást indítania kell) a határidő utolsó napján az utalásról gondoskodott, és a számlavezető bankja részére megadta a visszavonhatatlan átutalási megbízást.  Ilyen tartalmú megállapodás kifejezetten indokolt lehet akár a gazdasági élet szereplői közti ügyletekre (vállalkozási, szolgáltatási, szállítási szerződések, amelyben rendszerint „halasztott fizetés” van, azaz a megrendelő egy előre megállapodott fizetési határidőn belül kell, hogy a számlát kiegyenlítse), de akár magánszemélyek közti szerződésekre is, ahol az egyik fél átutalással szeretne fizetni.
Az eljárásjogi határidők mindig időtartamban kerülnek meghatározásra. Pl. 8, 15, napon, 1 hónapon, 2 éven belül kell „tennünk” valamit. Szállítási, Szolgáltatási és Vállalkozási szerződések körében is gyakran használják a napokban megállapított határidőt a számlák kiegyenlítésére nyitva álló határidő meghatározására.
Hogy kell számítani a határidőt, ha az napokban,  hetekben, hónapokban, vagy években van meghatározva?
A kérdés megválaszolásához a Polgári Perrendtartásról szóló 1952 évi III törvényt, azaz a Pp-t, vagy a Polgári Törvénykönyvet, azaz a Ptk-t hívhatjuk segítségül, amelyek így rendelkezmek:
A napokban megállapított határidőbe a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény (pl. kézbesítés, kihirdetés) esik. /Pp. 103.§ (2) bek./ … Példán szemléltetve: 2016. október 10-én kézhez vettem egy iratot, mely szerint 8 napon belül tennem kell valamit. Az irat átvételének napja, azaz október 10-e nem számít bele a 8 napba. A számításnál az első nap október 11-e lesz, és a nyolcadik nap, tehát a határidő utolsó napja pedig 2016 október 18. FIGYELEM! Anyagi jogi határidőnél ez másként működik! A jognyilatkozat megtételére vagy egyéb magatartás tanúsítására napokban megállapított határidőbe a kezdőnapot nem kell beleszámítani.”/Ptk. 8:3.§ (1) bek./

A hetekben megállapított határidő értelmezésénél a Ptk. nyújt segítséget, mikor rögzíti, hogy a hetekben megállapított határidő azon a napon jár le, amely elnevezésénél fogva megegyezik. Tehát pl. ha május 13 szerdai napra esett, akkor a május 13-án tűzött 1 hetes határidő a következő hét szerdáján jár le. /Ptk. 8:3.§ (2) bek./

A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján..” /Pp. 103.§ (3) bek./ … Példákkal szemléltetve:  a) 2016 április 05-én megkötött szerződésben arra vállaltam kötelezettséget, hogy 2 hónapon belül teljesítem a szerződésbe foglalt kötelezettségem. Mivel a 2 hónap kezdetét egyéb feltételhez nem kötöttük, ezért a számomra nyitva álló határidő 2016 június 05 napján fog lejárni.  b) Ha ugyanezt a szerződést július 31-én kötöttem volna meg, a határidő szeptember 30(!) napja lenne. Miért? Mert szeptemberben nincs 31-e! Tehát életbe lép a „hónap utolsó napja” kisegítő szabály.

Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le. „ /Pp. 103.§ (4) bek./ … Azaz ha a határidő utolsó napja, amit kiszámoltam pont pl. szombatra vagy vasárnapra esik, akkor a következő munkanapon még jogkövetkezmények nélkül megtehetem azt, amire a határidőt tűzték felém.

A Határnap a fentiekhez képest egy sokkal könnyebben megjegyezhető fogalom.  A határnap leegyszerűsítve nem más, mint az a dátum szerint megjelölt nap, amelyik napon nekem, a részemre kézbesített idézésben foglaltak szerint, megjelenési (ezzel együtt persze az esetek túlnyomó részében nyilatkozattételi, kisebb részében tűrési) kötelezettségem van.   

Ebben az írásban nem kívántam hosszas értekezésbe fogni az eljárásjogi, anyagi jogi, elévülési, jogvesztő határidők fogalmának kifejtéséről és viselkedéséről, de azért szeretnék pár szót áldozni a jogvesztő határidőkre, azok jelentősége okán. Már a „neve is árulkodó”. Amennyiben a határidő úgynevezett jogvesztő, úgy elmulasztása „végleges” következménnyel jár. A jogvesztő határidő lényege, hogy annak elteltével maga az alanyi joga szűnik meg! Mulasztásunk kimentésére, igazolására nincs mód. Jogvesztő határidőket a jogszabályok kifejezetten ekként rögzítik. Jogvesztő határidők alkalmazásához mindig fűződik valamilyen, a jogbiztonságot szolgáló racionális érv és indokrendszer.
(Az a határidő, amelyet törvény nem minősít jogvesztőnek, úgynevezett elévülési határidő. Azaz maga a jog nem szűnik meg, de annak bírósági úton való érvényesíthetősége az elévülési határidő lejártát követően már nem lehetséges.)